coin project
Please support our sponsors


Log In | Register
[83798 Coins (44239 Unverified)]
 
 
Search
Advanced Search
Search By Coin ID
 
 
Home
ANCIENT/BYZANTINE
Ancient Africa (157)
Ancient East (4671)
Ancient Spain (872)
Byzantine (753)
Celtic (372)
Goths, Vandals (259)
Greek (22567)
Roman Imperial (32425)
Roman Provincial (8278)
Roman Republican & Imperatorial (2318)
MEDIEVAL/EARLY WORLD
Ancient and Medieval India (72)
Ancient and Medieval Far East (10245)
Central Europe and Italy (20)
Eastern Europe and Scandinavia (55)
Germany (30)
Islamic (22)
Western Europe (102)
MODERN WORLD
Africa (5)
Asia (0)
Australia and the Pacific Islands (0)
Europe (17)
North America (0)
South America (0)
COUNTERFEITS AND IMITATIONS
Ancient Imitations (444)
Modern Forgeries of Ancient Coins (19)
Medieval Imitations (0)
Modern Forgeries of Medieval Coins (0)
Modern Forgeries of Modern Coins (0)
 
Submit New Coin(s)
 
Sponsors page
Terms of Service
Contact Us
About Us
FAQ Page
Ancient and Medieval Far East Regions
CHINA
Zhou Dynasty (0)
Cowrie Types (121)
Non-Cowrie Ethnograhic Types (110)
Hollow Handled Spade Types ()
    Qin (0)
    Jin (1)
    Zhao (2)
    Yan (0)
    Liang (Wei) (0)
    Qi (0)
    Lu (0)
    Song (0)
    Han (0)
    Chu (0)
    Uncertain Issuer (2)
Flat Handle Spade Types ()
    Qin (0)
    Jin (0)
    Zhao (8)
    Yan (4)
    Liang (Wei) (4)
    Qi (0)
    Lu (0)
    Song (0)
    Han (1)
    Chu (0)
    Uncertain Issuer (21)
Knife Types ()
    Qin (0)
    Jin (0)
    Zhao (0)
    Yan (1)
    Liang (Wei) (0)
    Qi (3)
    Lu (0)
    Song (0)
    Han (0)
    Chu (0)
    Uncertain Issuer (66)
Chu Gold Cubes (0)
Round Coin Types ()
    Qin (0)
    Jin (0)
    Zhao (0)
    Yan (4)
    Liang (Wei) (3)
    Qi (3)
    Lu (0)
    Song (0)
    Han (0)
    Chu (0)
    Uncertain Issuer (0)
Qin Dynasty (0)
Pan Liang Types ()
    Duke Xiao (32)
    Chou Wang through Cheng Wang (2)
    Wei Wen Wang to Huang Ti (45)
    Wei Wen Wang to end of Dynasty (38)
    Uncertain Issuer (21)
Western Han Dynasty (0)
Pan Liang Types ()
    Emperor Xian (0)
    Emperor Kao Tsu (31)
    Emperess Kao (6)
    Emperor Wen (35)
    Emperor Jing (59)
    Emperor Wu (45)
Wu Zhu Types ()
    Emperor Wu (113)
    Emperor Xuan (31)
    Emperor Xuan Di (2)
    Uncertain Issuer (34)
    Wang Mang (1)
Hsin Dynasty (0)
Wang Mang (295)
Eastern Han Dynasty (0)
   Dang Zhou (Usurper) (0)
   Emperor Guang Wu (0)
   Emperor Guang Wu (0)
   Emperor Jing of Southern Dyn. Liang Dynasty (0)
   Emperor Ling (0)
   Emperor Ming Di (0)
   Emperor Wen (0)
   Emperor Wen of Southern Dyn. Chen Dynasty (0)
   Emperor Wen of Southern Dyn. Song Dynasty (0)
   Emperor Wen of the Western Wei Dynasty (0)
   Emperor Wu of Southern Dyn. Liang Dynasty (0)
   Emperor Xuan of Northern Wei Dynasty (0)
   Emperor Yuan of Southern Dyn. Liang Dynasty (0)
   Lord Shen (0)
   Uncertain Issuer (0)
   Unknown Emperors (0)
   Western Wei Dynasty Issues (0)
Misc. Wu Zhu Types ()
    Chen types (2)
    Da Tong types (3)
    Dang Liang types (3)
    Don Zhou types (77)
    E Yan types (0)
    Jian Wu types (284)
    Liang Zhu types (62)
    Nu Qian types (329)
    Qiuzi types (2)
    Shen Lang types (8)
    Shu types (25)
    Si Chu types (8)
    Si Zhu types (2)
    Sui types (5)
    Uncertain Issuer (287)
    Wei types (3)
    Yan Huan types (121)
    Yong Ping types (4)
    Zao Bian types (208)
Three Kingdoms Era (0)
Shu Kingdom (21)
Wu Kingdom (6)
Wei Kingdom ()
    Emperor Ming Ti (0)
Jin Dynasty and 16 Kingdoms (0)
Eastern Jin ()
    Lord Shen (0)
Former Liang Kingdom (0)
Later Zhao Kingdom (1)
Cheng Han Kingdom (2)
Xia Kingdom (0)
North and South Dynasties (0)
Song Dynasty ()
    Emperor Wen (5)
    Emperor Wu (0)
    Emperor Xiao (6)
Liang Dynasty ()
    Emperor Jing (0)
    Emperor Wu (10)
    Emperor Yuan (1)
Chen Dynasty ()
    Emperor Wen (0)
Northern Wei Dynasty ()
    Emperor Xiao Wen (1)
    Emperor Xiao Zhuan (2)
    Emperor Xuan (3)
Northern Qi Dynasty ()
    Emperor Wen Xuan (2)
Northern Zhou Dynasty ()
    Emperor Xuan (2)
    King Wu (5)
Western Wei Dynasty ()
    Emperor Wen (1)
Uncertain (18)
Sui Dynasty (0)
   Emperor Wen (1)
Tang Dynasty (0)
   Qian Feng (0)
   Qian Yuan (0)
   Da Li (0)
   Jiang Zhang (0)
   Xian Tong (0)
   Gao Chang Ji Li (0)
   De Yi (0)
   Shun Tian (0)
   Uncertain Issuer (45)
Kai Yuan Early Types (16)
Kai Yuan Middle Types (71)
Kai Yuan Late Types (69)
Kai Yuan Huichang Types (71)
Emperor Gao Zong (1)
Emperor Su Zong ()
    Qian Yuan (52)
Emperor Dai Zong (2)
Emperor De Zong ()
    Jian Zhong (2)
Emperor Yi Zong (0)
Tang Rebels (0)
   Shi Siming (4)
Five Dynasties and Ten Kingdoms (0)
Later Liang Dynasty ()
    Kai Ping (0)
Later Tang Dynasty ()
    Tian Chang (0)
Later Jin Dynasty ()
    Tian Fu (0)
Later Han Dynasty ()
    Gao Zu (5)
Later Zhou Dynasty ()
    Zhou Yuan (22)
Former Shu Kingdom ()
    Wang Jian (10)
    Wang Yan (7)
Min Kingdom ()
    Wang Shenshi (4)
    Wang Yanxi (1)
    Wang Yanzheng (0)
Chu Kingdom ()
    Commander Ma Yin (6)
Later Shu Kingdom ()
    Emperor Gao Zu (0)
    Da Shu (0)
    Emperor Meng Chang (0)
    Guang Zheng (1)
Southern Tang Kingdom ()
    Emperor Yuan Zu (14)
    Emperor Tang Gao (1)
    Emperor Li Yu (22)
Southern Han Kingdom ()
    Emperor Lie Zu Emperor Lie Zu (15)
    Uncertain Issuer (63)
You Zhou Autonomous Region ()
    Liu Rengong (3)
Northern Sung Dynasty (0)
Emperor Tai Zu ()
    Sung Yuan Era (44)
Emperor Tai Zong ()
    Tai Ping Era (12)
    Chun Hua Era (22)
    Zhi Dao Era (35)
Emperor Zhen Zong ()
    Xian Ping Era (36)
    Jing De Era (48)
    Xiang Fu Era (104)
    Tian Xi Era (44)
Emperor Ren Zong ()
    Tien Sheng Era (92)
    Ming Tao Era (11)
    Jing You Era (29)
    Huang Sung Era (190)
    Kang Ding Era (0)
    Qing Li Era (13)
    Huang You Era (0)
    Zhi He Era (45)
    Jia You Era (62)
    Zhi Ping Era (0)
Emperor Ying Zong ()
    Zhi Ping Era (59)
Emperor Shen Zong ()
    Xi Ning Era (175)
    Yuan Feng Era (458)
Emperor Zhe Zong ()
    Yuan Yu Era (213)
    Shao Sheng Era (136)
    Yuan Fu Era (39)
Hui Zong ()
    Jian Guo Era (0)
    Sheng Song Era (75)
    Chong Ning Era (46)
    De Quan Era (28)
    Zheng He Era (153)
    Chong He Era (1)
    Xuan He Era (71)
Emperor Qin Zong ()
    Jing Kang Era (2)
Rebel Li Shun (0)
Southern Sung Dynasty (0)
Emperor Gao Zong ()
    Jian Yan Era (49)
    Shao Xing Era (35)
Emperor Xiao Zong ()
    Long Xing Era (5)
    Qian Dao Era (41)
    Chun Xi Era (140)
Emperor Guang Zong ()
    Shao Xi Era (80)
Emperor Ning Zong ()
    Qing Yuan (103)
    Jia Tai Era (44)
    Kai Xi Era (26)
    Sheng Song (1)
    Jia Ding Era (141)
Emperor Li Zong ()
    Chun Yu (46)
    Bao Qing Era (3)
    Da Sung Era (25)
    Shao Ding Era (28)
    Duan Ping Era (21)
    Jia Xi Era (18)
    Huang Song Era (20)
    Kai Qing Era (4)
    Jing Ding Era (21)
Emperor Du Zong ()
    Xian Chun Era (24)
Coin Tallies (0)
Liao Dynasty (0)
Emperor Tai Zong ()
    Hui Tong (0)
    Tian Xian (0)
Emperor Shi Zong ()
    Tian Lu (0)
Emperor Mu Zong ()
    Ying Li (0)
Emperor Jing Zong ()
    Bao Ning (0)
Emperor Sheng Zong ()
    Tong He (0)
Emperor Xing Zong ()
    Chong Xi (2)
Emperor Dao Zong ()
    Da An (2)
    Da Kang (2)
    Qing Ning (2)
    Shou Chang (1)
    Xian Yong (0)
Emperor Tian Zuo ()
    Qian Tong (2)
Unknown Emperors ()
    Kai Dan (0)
    Tian Zan (0)
    Tong Xing (0)
    Zhu Guo (0)
    Zhuang Guo (0)
Jin Dynasty (0)
King Hai Ling ()
    Zheng Long Era (3)
Emperor Shi Zong ()
    Da Ding Era (8)
Emperor Zhang Zong ()
    Tai He Era (1)
King Wei Shao ()
    Chong Qing Era (0)
    Zlhi Ning (0)
Emperor Zuan Zong ()
    Zhen You Era (0)
Qi State (0)
Liu Yu ()
    Fu Chang Era (0)
Western Xia Dynasty (0)
Emperor Yi Zong ()
    Fu Sheng Era (0)
Emperor Hui Zong ()
    Da An Era (0)
Emperor Chong Zong ()
    Zhen Guan Era (0)
Emperor Ren Zong ()
    Tian Sheng Era (3)
    Quan You Era (4)
Emperor Huan Zong ()
    Tian Qing (0)
Xiang Zong ()
    Huang Jian (1)
Sheng Zong ()
    Guang Ding Era (1)
Mongol Khans (0)
   Zhi Chao (0)
   Da Guan (0)
Ghengis Khan ()
    Da Chao (1)
Yuan Dynasty (0)
Emperor Shi Zu ()
    Zhong Tong Era (0)
    Zhi Yuan Era (0)
Emperor Cheng Zong ()
    Yuan Zhen Era (0)
    Da De (0)
Emperor Wu Zong ()
    Zhi Da (6)
    Da Yuan Era (3)
Emperor Ren Zong ()
    Huang Qing Era (0)
    Ting You Era (0)
Emperor Ying Zong ()
    Zhi Zhi Era (0)
Emperor Tai Ding ()
    Tai Ding Era (0)
Emperor Wen Zong ()
    Temple Coins (0)
Emperor Shun ()
    Yuan Tong Era (0)
    Zhi Yuan Era (0)
    Zhi Zheng Era (9)
Yuan Rebels (0)
Han Lin'er ()
    Long Feng Era (0)
Zhang Shicheng ()
    Tain You (1)
Xu Shouhui ()
    Tian Qi Era (0)
    Tian Ding (3)
Chen Youliang ()
    Da Yi Era (2)
Ming Dynasty (0)
Zhu Yuangzhang ()
    Da Zhong Era (18)
Emperor Tai Zu ()
    Hung Wu Era (35)
Emperor Cheng Zu ()
    Yong Le (8)
Emperor Xuan Zong ()
    Xuan De Era (2)
Emperor Xiao Zong ()
    Guishou Area Issues (1)
    Tai Ding (1)
    Tai Guan (0)
    Hong Zhi (3)
    Tai Ping (1)
    Huo Ping (2)
    Shui Guan (0)
Emperor Shi Zong ()
    Jia Jing Era (2)
Emperor Mu Zong ()
    Long Qing Era (1)
Shen Zong ()
    Wan Li Era (19)
Emperor Guang Zong ()
    Tai Chang Era (3)
Emperor Xi Zong ()
    Tian Qi Era (25)
Emperor Si Zong ()
    Chong Zhen Era (83)
Ming/Qing Rebels (0)
Li Zicheng ()
    Yong Chang Era (3)
Zhang Xianzhong ()
    Da Shun Era (3)
Sun Kewang ()
    Xing Chow Era (9)
Prince of Fu ()
    Hong Guang Era (9)
Prince of Lu ()
    Da Ming Era (1)
Prince of Tang ()
    Long Wu Era (8)
Prince of Yong Ming ()
    Yong Li Era (24)
    Zheng Chenggong (2)
Wu Sangui ()
    Li Yong Era (31)
    Zhao Wu Era (7)
Wu Shifan ()
    Hung Hua Era (12)
Geng Jingshong ()
    Yu Min Era (2)
Qing Dynasty (0)
Nurhachi ()
    Abkai Flinggga (11)
Abahai ()
    Sure Han (0)
Emperor Shi Zu ()
    Shun Zhi Era (103)
Emperor Sheng Zu ()
    Kang Xi Era (250)
Emperor Shi Zong ()
    Yong Zheng Era (55)
Emperor Gao Zong ()
    Qian Long Era (1143)
    Xinjiang Khan coins (6)
Emperor Ren Zong ()
    Jia Qing Era (457)
Emperor Xuan Zong ()
    Dao Guang Era (410)
Emperor Wen Zong ()
    Xian lFeng Era (539)
    Tai Ping Rebellion (6)
    Shanghai Small Sword Society (0)
    Tiad Society (0)
    Zhang Baoshan (0)
    Li Wenmao (0)
Emperor Mu Zong ()
    Qi Xiang Era (0)
    Tong Zhi Era (119)
Rashidin Khan (9)
Emperor De Zong ()
    Guang Xu Era (367)
Emperor Pu Yi ()
    Huang Tung Era (18)
JAPAN
KOREA
VIETNAM