Greek Region List
ACHAIA ()
Aegae (0)
Aegeira (0)
Aegina (1)
Aegium (0)
Argos (0)
Bura (0)
Ceryneia (0)
Cynaetha (0)
Dyme (0)
Helice (0)
Patrae (2)
    Metrodoros Menekleos (0)
    Lykon Damotimou (0)
    Aristarchos Damonos (0)
    Nikostratos Kallistratou (0)
    Archikrates Dikaiarchou (0)
    Archimed (0)
    Damasias Agesilaou (0)
    Aristomenes Aristodamou (0)
    Xenophatos Sosistratou (0)
    Agais Lysonos (0)
    Agys Aischrionos (1)
    Aischrion Lysia (0)
    Andron Lysixenou (0)
Pellene (3)
ACHAIAN LEAGUE ()
Achaia (19)
    Aegeira (3)
    Aegium (2)
    Anonymous (1)
    Ceryneia (0)
    Dyme (4)
    Patrae (7)
    Pellene (0)
Arcadia (10)
    Alea (0)
    Alepheira (0)
    Asea (0)
    Callista (0)
    Caphyae (1)
    Cleitor (1)
    Dipaea (0)
    Elisphasii (0)
    Gortys (0)
    Heraea (0)
    Lusi (0)
    Lycoa (0)
    Mantineia (2)
    Megalopolis (1)
    Methydrium (0)
    Pallantium (2)
    Pheneus (1)
    Phigaleia (0)
    Psophis (0)
    Stymphalus (0)
    Tegea (2)
    Teuthis (0)
    Theisoa (0)
    Thelpusa (0)
    Uncertain Arcadian Mint (0)
Argolis (5)
    Argos (3)
    Cleonae (1)
    Epidaurus (1)
    Hermione (0)
Corinthia (0)
    Corinth (0)
    Tenea (0)
Elis (6)
    Elis (6)
    Hypana (0)
Lakonia (7)
    Lakedaimon (Sparta) (7)
Megaris (1)
    Megara (1)
    Pagae (0)
Messenia (1)
    Asine (0)
    Corone (0)
    Messene (1)
Phlius (0)
Sikyon (1)
AEOLIS ()
Aegae (13)
Autocane (0)
Boeone (1)
Cyme (84)
Elaea (13)
Grynium (4)
Larissa Phriconis (4)
Myrina (19)
Neonteichos (7)
Temnus (9)
Tisna (2)
AETOLIA ()
Aetolian League (6)
AKARNANIA ()
Akarnanian Confederacy (7)
Alyzeia (0)
Anaktorion (16)
Koronta (1)
Leukas (35)
The Oiniadai (1)
Thyrrheion (7)
APULIA ()
Arpi (3)
Asculum (0)
Azetium (1)
Barium (1)
Butuntum (0)
Caelia (0)
Canusium (0)
Grumum (0)
Herdoniae (0)
Hyrium (0)
Luceria (6)
Mateola (0)
Neapolis (0)
Rubi (0)
Salapia (1)
Sidis (0)
Teate (4)
Venusia (2)
ARCADIA ()
Alea (2)
Arcadian League (15)
Caphya (0)
Cleitor (14)
Heraea (6)
Mantineia (11)
Megalopolis (6)
Methydrium (0)
Orchomenus (4)
Pallantium (0)
Parrhaisia (0)
Pheneus (11)
Psophis (22)
Stymphalus (2)
Tegea (6)
Thaliadae (0)
Thelpusa (2)
ARGOLIS ()
Argos (54)
Cleonae (9)
Epidauros (4)
Haliesis (6)
Hermione (9)
Methana (1)
Tiryns (0)
Troezen (3)
ATTICA ()
Athens (252)
Athenian Cleruchs of Delos (0)
Eleusis (1)
Oropus (0)
ATTICA, ISLANDS OFF ()
Aegina (47)
Salamis (0)
BITHYNIA ()
Apamea (0)
Astacus (0)
Calchedon (23)
Cius (12)
Heracleia Pontica (5)
Tium (0)
BITHYNIAN KINGS ()
   Nicomedes I (0)
   Nicomedes II (8)
   Nicomedes III (6)
   Nicomedes IV (2)
   Prusias I (12)
   Prusias II (13)
   Time of Prusias I and II (2)
   Ziaelas (0)
BOEOTIA ()
Acraephia (1)
Boeotian League (0)
Chaeroneia (0)
Copae (2)
Coroneia (7)
Federal Coinage (0)
Haliartos (3)
Lebadeia (1)
Mycalessus (6)
Orchomenus (16)
Pharae (4)
Plataea (3)
Tanagra (45)
Thebes (144)
Thespiae (11)
Uncertain Boetian Mint (0)
BOSPOROS ()
Gorgippia (0)
Myrmecium (0)
Nymphaeum (0)
Panticapaeum (22)
Phanagoria (1)
Sindicus Limen (The Sindoi) (0)
Theodosia (0)
BOSPOROS KINGS ()
   Hygiaenon (0)
   Leucon II (1)
   Paerisades III (0)
   Paerisades IV (0)
   Paerisades V (0)
   Period of Leucon I thru Eumelus (0)
   Period of Spartocus I, Satyrus I, and Leucon I (0)
   Spartocus V (0)
BRUTTIUM ()
The Brettii (17)
Carthaginian Occupation (7)
Caulonia (10)
Consentia (0)
Hipponium (2)
Kroton (14)
Locri Epizephrii (9)
Mesma (1)
Mystia and Hyporon (0)
Nuceria (0)
Pandosia (0)
Petelia (2)
Rhegium (18)
Scylletium (0)
Temesa (0)
Terina (6)
Vibo Valentia (2)
BYZACIUM ()
Alipota (0)
Hadrumetum (0)
Thaena (0)
Thysdrus (0)
CALABRIA ()
Aletium (0)
Brundisium (9)
Graxa (0)
Nerentum (0)
Orra (2)
Sturnium (0)
Tarentum (120)
Uxentum (2)
CAMPANIA ()
Acerrae (0)
Allifae (0)
Atellia (0)
Caiatia (0)
Calatia (0)
Cales (5)
Capua (4)
    Carthaginian Occupation (4)
Compulteria (0)
Cumae (0)
Fenseris (0)
Hyria (2)
Neapolis (19)
Nola (0)
Nuceria Alfaterna (1)
Phistelia (6)
Suessa Aurunca (2)
Teanum Sidicinum (0)
Uncertain Campanian Mint Irnum? (0)
Uncertain Campanian Mint Velecha? (0)
Uncertain Campanian Mint Venafrum? (0)
CARIA ()
Achaemenid Period (7)
Alabanda (1)
Amyzon (0)
Antiochia Ad Meandrum (0)
Aphrodisias (0)
Attuda (0)
Bargylia (2)
Callipolis (0)
Caryanda (0)
Casolaba (0)
Caunus (11)
Ceramus (0)
Chalcetor (0)
Chersonesus (0)
Cnidos (20)
Euippe (0)
Euromus (1)
Gordiuteichos (0)
Halicarnassus (7)
Harpagion (1)
Harpasa (0)
Hydisus (1)
Hyllarima (0)
Iasus (0)
Idyma (3)
Kindya (25)
Kos (0)
Latmus (0)
Mylasa (20)
Myndus (2)
Neapolis Myndiorum (0)
Neapolis ad Cadmum (0)
Orthosia (0)
Rhodian Mercenaries (0)
Stratoniceia (2)
Tabae (0)
Termera (0)
Uncertain Carian Mint (19)
CARIA, ISLANDS OFF ()
Astypalaea (0)
Cos (12)
Kalymna (0)
Nisyros (0)
Poseidonium (0)
Rhodos (40)
    Ialysos (2)
    Kamiros (6)
    Lindos (0)
    Rhodes (29)
Telos (0)
CILICIA ()
Adana (1)
Aegeae (7)
Alexandria ad Issum (1)
Anazarbus (1)
Anemurium (0)
Antiocheia ad Kydnum (2)
Aphrodisias (0)
Celenderis (13)
Cibyra Minor (0)
Corycus (0)
Elaiussa Sebaste (2)
Epiphanea (0)
Hieropolis Castabala (4)
Holmoi (0)
Issus (2)
Mallus (9)
Mopsus (1)
Myriandros (3)
Nagidos (13)
Olba (1)
Posidion (0)
Seleuceia ad Calycadnum (8)
Soli Pompeiopolis (5)
Soloi (13)
Tarsus (27)
Uncertain Cilician Mint (21)
Zephyrium (3)
COLCHIS ()
Colchis (0)
    Aristarchus (0)
Dioscurias (0)
CORCYRA ()
Corcyra (5)
CORINTHIA ()
Corinth (43)
CRETE ()
Alasa (0)
Allaria (0)
Anopolis (0)
Apollonia (0)
Aptera (0)
Arcadia (0)
Arsinoe (0)
Axus (0)
Biannos (0)
Ceraea (0)
Chersonesos (1)
Cnossos (8)
Cydonia (2)
Eleutherna (1)
Elyrus (0)
Gortyna (11)
Hierapytna (0)
Hyrtacina and Lisus (0)
Itanus (1)
Lappa (1)
Latus (0)
Latus Etera (0)
Lisus (0)
Lyttus (0)
Malla (0)
Matalia (0)
Moda (0)
Myrina (0)
Naxus (0)
Olonte (0)
Olus (0)
Phaistus (5)
Phalasarna (0)
Polyrhenium (2)
Praesus (1)
Priansus (1)
Pyranthus (0)
Rhaucus (1)
Rhithymna (1)
Sybrita (0)
Tarra (0)
Tanus (0)
Tylissus (0)
Uncertain Cretian Mint (0)
CYCLADES ()
Amorgos (1)
    Aegiale (0)
    Arcesine (1)
    Minoa (0)
Anaphe (2)
Andros (3)
Carthaea (0)
Ceos (6)
    Carthaea (2)
    Ceos (0)
    Coressia (0)
    Julis (4)
    Poeessa (0)
Cimolos (0)
Cythnos (2)
Delos (3)
Gyaros (0)
Ios (1)
Melos (4)
Myconos (2)
Naxos (8)
Paros (4)
Pholegandros (0)
Seriphos (1)
Sicinos (0)
Siphnos (3)
Syros (4)
Tenos (5)
Thera (1)
Uncertain Cycladian Mint (0)
CYPRUS ()
Amathus (1)
    Androcles (0)
    Epipalos (0)
    Lysandros (0)
    Zotimos (0)
Citium (1)
    Anonymous (0)
    Azbaal (0)
    Baalmelek I (1)
    Baalmelek II (0)
    Baalram (0)
    Demonicus (0)
    Melekiathon (0)
    Pumiathos (0)
Idalium (1)
    Uncertain King (0)
    Anonymous (1)
    Gras (0)
    Stasikypros (0)
Kaurion (0)
Lapethus (2)
    Anonymous (2)
    Demonicus II (0)
    Praxippus (0)
    Sidqmelek (0)
Marium (1)
    Sasmai (0)
    Stasioecus I (0)
    Stasioecus II (0)
    Timocharis (1)
Paphos (0)
    Moagetas (0)
    Nicocles (0)
    Pyntos II (0)
    Stasandros (0)
    Timarchus (0)
    Timocharis (0)
Salamis (9)
    Abdemon (0)
    Euagoras I (4)
    Euagoras II (0)
    Euanthes (0)
    Euelthon (0)
    Menelaus (0)
    Nicocles (0)
    Nicocreon (0)
    Nicodamus (0)
    Pnytagoras (3)
    Siromus, Chersis, Gorgus (1)
    Unnamed Kings (0)
Soli (0)
    Eunostos (0)
    Pasicrates (0)
Uncertain Cypriot Mint (1)
ELIS ()
Elis (0)
Olympia (80)
Pisa (0)
ELIS, ISLANDS OFF ()
Cephallenia (4)
    Kranae (3)
    Pale (1)
    Proni (0)
    Same (0)
Ithaca (1)
Zacynthus (0)
EPIRUS ()
Ambracia (4)
Athamanes (1)
Buthrotum (0)
Cassope (0)
Dadona (0)
Elea (1)
Epirote Republic (2)
Epirus, Kings of (4)
    Alexander (2)
    Pyrrhus (2)
Molossi (0)
Nicopolis (0)
Pandosia (0)
Phoenice (0)
ETRURIA ()
Arretium (1)
Camars (0)
Cosa (0)
Luca (1)
Peithesa (0)
Populonia (16)
Telamon (0)
Thezi (0)
Uncertian Etrurian Mint (0)
Vetulonia (0)
Volaterrae (7)
Volsonii (0)
EUBOEA ()
Carystus (9)
Chalkis (25)
Cyme (0)
Eretria (8)
Euboian League (6)
Histiaea (18)
Uncertain Euobean Mint (0)
FRENTANI ()
Frentrum (0)
Larinum (3)
GALATIA ()
Pessinus (0)
Tavium (0)
GALATIAN KINGS ()
   Amyntas (5)
   Brogitaros (0)
   Deiotarus (0)
GAUL ()
Massalia (26)
ILLYRIA ()
Amantia (0)
Apollonia (17)
Byllis (0)
Daorsi (0)
Dyrrhachium (31)
Lissus (0)
Orikos (0)
Rhizon (0)
Scodra (0)
ILLYRIAN KINGS ()
   Balleus (3)
   Genthius (0)
   Monunius (0)
ILLYRICUM, ISLANDS OFF ()
Corcyra Nigra (0)
Heracleia (0)
Issa (0)
Pharos (2)
ILLYRO-PAEONIAN REGION ()
Damastion (Dardania) (2)
IONIA ()
Achaemenid Period (2)
Clazomenae (11)
Colophon (24)
Ephesus (62)
Erythrae (21)
Heracleia ad Latmum (1)
Ionian Revolt (0)
Larisa (0)
Lebedus (Ptolemais) (0)
Leukai (2)
Magnesia ad Meandrum (25)
Metropolis (1)
Miletos (46)
Myus (3)
Naulochus (1)
Pedasa (0)
Phocaea (94)
Phygela (4)
Priene (2)
Smyrna (12)
Teos (65)
Uncertain Ionian Mint (121)
IONIA, ISLANDS OFF ()
Chios (7)
Oenoe (0)
Samos (12)
ITALY SOCIAL WAR ()
Marsic Confederation (3)
KINGS OF CILICIA ()
   Philopator (0)
   Tarcondimotus I Philantonius (0)
LAKONIA ()
Kythera (0)
Lakedaemon (Sparta) (15)
    Areus I (1)
    Kleomenes III (4)
    Nabis (0)
    Coins without Magistrates' Names (2)
    L. Sempronius Atratinus (0)
    C. Julius Eurycles (4)
    C. Julius Laco (3)
LATIUM ()
Alba Fucens (1)
Aquinum (0)
Cora (0)
Signia (1)
LESBOS ()
Aegirus (0)
Antissa (0)
Cithus (0)
Eresus (1)
Lesbos (5)
Methymna (8)
Mytilene (94)
Nape (0)
Pyrrha (1)
Unattributed Mint (13)
LOCRIS ()
Locri Opuntii (Epicnemidii) (18)
Scarpheia (0)
Thronium (0)
Locri Ozolae (1)
    Amphissa (1)
LUCANIA ()
Serdaioi (0)
Amenaea (0)
Copia (1)
Heraclea (18)
Laus (2)
The Lucani (0)
Metapontum (83)
Paestum (6)
Poseidonia (16)
Sybaris (12)
Thurium (23)
Ursentum (0)
Velia (27)
LYCAONIA ()
Iconium (4)
Laranda (4)
Parlais (0)
LYCIA ()
Acalissus (0)
Antiphellus (0)
Aperlae (0)
Apollonia (0)
Araxa (0)
Arycanda (0)
Balbura (0)
Bubon (0)
Calynda (0)
Choma (0)
Cragus (1)
Cyane (0)
Dias (0)
Gagae (0)
Limyra (1)
Masicytes (3)
Myra (1)
Nisa (0)
Oenoanda (3)
Olympus (0)
Patara (0)
Phaselis (13)
Phellus (0)
Pinara (0)
Rhodiapolis (0)
Sidyma (0)
Telmessus (0)
Termessos Minor (0)
Tlos (0)
Trebenna (0)
Tybenissos (0)
Tymena (0)
Xanthus (0)
Uncertain Lycian Mint (3)
LYCIAN DYNASTS ()
   Amartite (1)
   Aruvatijesi (0)
   Aruvatijesi and Zagaba (0)
   Ddenewele (0)
   Erbbina (0)
   Erhag (0)
   Hepruma (0)
   Kherei (3)
   Kheriga (0)
   Kuprilli (1)
   Mithrapata (2)
   Perikles (3)
   Puna (0)
   Sppntaza (0)
   Tenagure (0)
   Teththiveibi (1)
   Thap (0)
   Thiba (0)
   Tlos (1)
   Trbbenimi (0)
   Uncertain Dynast (16)
   Uteves (0)
   Uvug (2)
   Vedevie and Perikles (1)
   Vedrei (1)
   Vedrei and Trbbenimi (0)
   Vekhssere I (0)
   Vekhssere II and Urvei (1)
   Xanthos (0)
   Zagaba (1)
LYDIA ()
Acrasus (0)
Anineus (0)
Apollonis (0)
Bageis (0)
Blaundos (1)
Caystriani (0)
Clannudda (0)
Hierocaesareia (1)
Magnesia ad Sipylum (1)
Mostene (0)
Nysa (1)
Philadelphia (5)
Sardes (15)
Thyateira (2)
Tralleis (5)
Tripolis (1)
LYDIAN KINGS ()
   Alyattes (7)
   Alyattes II (19)
   Kroisos (41)
   Time of Alyattes to Kroisos (7)
   Time of Cyrus to Darios I (14)
   Time of Darios I (3)
   Time of Kroisos to Kambyses (4)
   Uncertain King (8)
MACEDONIA ()
Acanthos (18)
Aegae (2)
Aeneia (2)
Amphaxitis (0)
Amphipolis (11)
Aphytis (1)
Argilos (2)
Arnae (0)
Beroea (0)
Bottiaea (0)
Bottice (0)
Capsa (0)
Cassandrea (0)
Chalkidian League (3)
Dikaia (3)
Eion (8)
Heraclea Sinticae (0)
Ichnae (0)
Lete (2)
Mende (6)
Methone (0)
Neapolis (14)
Moriaseis (0)
Olynthos (4)
Olophyxos (0)
Orthagoreia (3)
Paroreia (2)
Pella (6)
Pelagonia (0)
Philippi (2)
Potidaea (2)
Pydna (0)
Sermylia (1)
Scione (5)
Scithae (0)
Siris (6)
Spartolus (0)
Stagira (0)
Terone (4)
Therma (1)
Thessalonica (8)
Tragilus (9)
Tynteni (0)
Uncertain Macedonian Mint (4)
Uranopolis (3)
MACEDONIAN KINGS ()
   Doki (0)
   Alexander I (21)
   Perdikkas II (19)
   Archelaus (10)
   Aeropos (4)
   Amyntas II (0)
   Pausanias (2)
   Amyntas III (16)
   Alexander II (2)
   Perdikkas III (1)
   Philip II (228)
   Alexander III (13852)
   Philip III (901)
   Alexander IV (0)
   Anonymous Bronze (0)
   Kassander (20)
   Eupolemus (1)
   Demetrius Poliorcetes (119)
   Antigonas Monophtalmus (1)
   Philip IV (0)
   Alexander V (0)
   Pyrrhos (3)
   The Interregnum (0)
   Ptolemy Keraunos (1)
   Antigonas II Gonatas (36)
   Demetrius II (0)
   Antigonas III Doson (12)
   Adaeus (1)
   Philip V (27)
   Perseus (26)
   Time of Philip V and Perseus (9)
   Philip VI (0)
MEGARIS ()
Aegosthena (0)
Megara (17)
Pagae (2)
MESSENIA ()
Asine (0)
Korone (3)
Messene (8)
Mothone (0)
Thuria (0)
MYSIA ()
The Abbaeti (0)
Adramyteum (9)
Apollonia ad Rhyndacum (1)
Astyra (1)
Atarneus (2)
Cisthene (2)
Cyzicus (88)
Eleutherion (2)
Gambrion (5)
Iolla (4)
Lampsakos (16)
Miletopolis (2)
Parium (21)
Pergamon (59)
Perperene (1)
Pitane (5)
Placia (2)
Poimanenum (0)
Priapus (4)
Teuthrania (2)
Thebe (0)
Zeleia (0)
MYSIA, ISLANDS OFF ()
Nesos (0)
Pordoselene (0)
Prokonnesos (0)
NUMIDIAN KINGDOM ()
   Massinissa (0)
   Micipsa (2)
   Gulussa (0)
   Adherbal (0)
   Jugurtha (0)
   Hiempsal II (1)
   Mastanesosus (0)
   Juba I (1)
PAEONIAN KINGS ()
   Ariston (0)
   Audoleon (4)
   Dropion (0)
   Leon (0)
   Lycceius (11)
   Mosses (0)
   Patraos (21)
PAMPHYLIA ()
Aspendus (29)
Attalia (0)
Perga (5)
Side (12)
Sillyum (0)
PAPHLAGONIA ()
Abonuteichus (0)
Amastris (2)
Cromna (2)
Gangara (0)
Pimolisa (1)
Pompeiopolis (0)
Sesamus (0)
Sinope (29)
Timolaeum (0)
PAPHLAGONIAN KINGS ()
   Deiotarus (0)
   Pylaemenes II or III (1)
PERGAMUM KINGDOM ()
   Attalus I (5)
   Attalus II (0)
   Attalus III (0)
   City Issues (1)
   Eumenes I (5)
   Eumenes II (0)
   Eumenes III (0)
   Philetaerus (8)
PHLIASIA ()
Philus (28)
PHOCIS ()
Pre-Federal Coinage (0)
Federal Coinage (1)
    Coins without Magistrates' Names (1)
    Philomelos (0)
    Onymarchos (0)
    Phalaikos (0)
Anticyra (0)
Cirrha (0)
Delphi (3)
Elateia (5)
Ledon (0)
Lilaea (0)
Neon (0)
Nikaia (0)
PHRYGIA ()
Abbaetis (4)
Acmoneia (2)
Aizanis (0)
Amorium (1)
Apameia (14)
Appia (0)
Cibyra (1)
Colossae (0)
Dionysopolis (2)
Eriza (0)
Eumeneia (5)
Hierapolis (0)
Hydrela (0)
Laodiceia ad Lycum (9)
Leonnaia (0)
Peltae (1)
Philomelium (0)
Prymnessus (0)
Sanaus (0)
Synnada (0)
PICENUM ()
Ancona (0)
Firmum (0)
Hatria (5)
PISIDIA ()
Adada (0)
Amblada (0)
Andeda (0)
Antiocheia (2)
Baris (0)
Ceraitae (1)
Comana (17)
Cremna (1)
Etenna (2)
Isinda (0)
Lagbe (0)
Prostanna (1)
Sagalassus (2)
Seleuceia (0)
Selge (26)
Termessos Major (5)
PONTUS ()
Aemilium (0)
Amaseia (1)
Amisus (29)
Cabiera (0)
Cerasus (0)
Chabacta (0)
Comana (1)
Gaziura (1)
Haemilium (0)
Laodiceia (0)
Pharnacia (2)
Trapezus (0)
Tualara (0)
Uncertain Pontic Mint (0)
PONTUS KINGS ()
   Mithradates II (0)
   Mithradates III (1)
   Mithradates IV (0)
   Mithradates V (0)
   Mithradates VI (8)
   Pharnaces I (0)
   Pharnakes (2)
PTOLEMAIC KINGDOM ()
   Ptolemy I, Soter (9)
   Berenike I (0)
   Ptolemy Keraunos (0)
   Ptolemy II, Philadelphos (39)
   Arsinoe II (4)
   Ptolemy III, Euergetes I (21)
   Berenike II (3)
   Ptolemy IV, Philopator I (14)
   Arsinoe III (1)
   Ptolemy V, Epiphanes (7)
   Cleopatra I, Syria (1)
   Ptolemy VI, Philometer I (13)
   Ptolemy VII, Neos Philopator (1)
   Ptolemy VIII, Euergetes II (3)
   Ptolemy IX, Soter (2)
   Ptolemy X, Soter II (1)
   Ptolemy X and Cleopatra III (2)
   Ptolemy XI, Alexander I (0)
   Ptolemy XII, Neos Dionysos (4)
   Ptolemy XIII, Auletes (1)
   Cleopatra VII, Philopator Nea Thea (5)
   Ptolemy XV, Caesarion (1)
SAMNIUM ()
Aesernia (0)
Aquilonia (0)
Beneventum (0)
Cosa (0)
Meles (0)
SARMATIA ()
Olbia (12)
Phanagoreia (2)
The Sindi (3)
Tyra (0)
SATRAPS OF ASIA MINOR ()
Caria (12)
    Hekatomnos (2)
    Hidrieus (0)
    Hydissos (0)
    Memnon (0)
    Moussolos (6)
    Orontobates (0)
    Pixodaros (3)
    Uncertain Satrap (1)
Cilicia Issos (0)
    Tiribazos (0)
Cilicia Mallos (0)
    Autophradates (0)
    Balakros (0)
    Tiribazos (0)
Cilicia Myriandros (0)
    Mazaios (0)
Cilicia Soloi (0)
    Balakros (0)
    Tiribazos (0)
    Uncertain Satrap (0)
Cilicia Tarsos (0)
    Balakros (0)
    Datames (0)
    Mazaios (0)
    Pharnabazos (0)
    Synnesis III (0)
    Time of Pharnabazos & Datames (0)
    Tiribates (0)
    Tiribazos (0)
Ionia Achaemenid Empire (1)
    Pharnabazus (0)
    Pythagores (0)
    Tissaphernes (0)
    Uncertain Satrap (1)
Ionia Magnesia ad Meandrum (0)
    Themistocles (0)
Lydia and Ionia (2)
    Spithridates (1)
    Tissaphernes (1)
Lydia Sardes (0)
    Tissaphernes (0)
Mysia Adramyteion (0)
    Orontes (0)
Mysia Astyra (1)
    Tissaphernes (1)
Mysia Cyzicus (0)
    Pharnabazos (0)
Mysia and Ionia (0)
    Orontas (0)
Mysia Kisthene (0)
    Orontes (0)
Mysia Lampaskos (1)
    Artabazos (0)
    Orontas (1)
Mysia Pergamum (0)
    Eurysthenes (0)
Mysia Teuthraina (0)
    Prokles (0)
Paphlagonia Sinope (0)
    Ariarathes (0)
Troas (0)
    Gamerses (0)
Uncertain (4)
    Oata (0)
SCYTHIAN DYNASTS ()
   Acrosandrus, King of the Getae (0)
   Adraspos (0)
   Aelis (0)
   Canites (0)
   Charaspes (2)
   Choresmia (0)
   Koson (0)
   Pharzoius (0)
   Sarias (2)
   Saumakos (0)
   Scilurus (0)
   Scostoces (0)
SELEUCID KINGDOM ()
   Seleucus I Nicator (141)
   Antiochus I Soter (57)
   Antiochus II Theos (60)
   Seleucus II Callinicus (29)
   Antiochus Hierax (8)
   Seleucus III Soter (Ceraunus) (8)
   Antiochus III (50)
   Molon (0)
   Achaeus (13)
   Seleucus IV Philopator (12)
   Antiochus (Son of Seleucus IV) (1)
   Antiochus IV Epiphanes (75)
   Antiochus V Eupator (12)
   Timarchus (2)
   Demetrius I Soter (64)
   Alexander I Balas (40)
   Demetrius II Nicator - First Reign (25)
   Antiochus VI Dionysus (31)
   Tryphon (12)
   Antiochus VII Euergetes (Sidetes) (49)
   Demetrius II Nicator - Second Reign (33)
   Young Antiochus Epiphanes (0)
   Alexander II Zabinas (33)
   Seleucus V Philometor (0)
   Cleopatra Thea (0)
   Cleopatra Thea and Antiochus VIII (19)
   Antiochus VIII Epiphanes (Grypus) (28)
   Antiochus IX Eusebes Philopator (Cyzicenus) (15)
   Seleucus VI Epiphanes Nicator (7)
   Antiochus X Eusebes Philopator (3)
   Antiochus XI Epiphanes Philadelphus and Philip I Epiphanes Philadelphus (0)
   Antiochus XI Epiphanes Philadelphus (0)
   Demetrius III Eucaerus (10)
   Philip I Philadelphus (48)
   Antiochus XII Dionysus Epiphanes Philopator Callinicus (12)
   Cleopatra Selene and Antiochus XIII Philometor (0)
   Antiochus XIII Philadelphus (Asiaticus) (2)
SICILY ()
Abacaenum (3)
Acrae (0)
Adranum (1)
Aetna (0)
Agyrium (4)
Akragas (11)
    City Coinage (5)
    Phintias, Tyrant (1)
    Siculo Punic Issues (2)
Alaesa (4)
Aluntium (0)
Amestratus (0)
Assoros (0)
Atl (2)
Calacte (0)
Camarina (14)
Campani (0)
Catana (11)
Centuripae (2)
Cephaloedium (0)
Enna (1)
Entella (16)
Eryx (3)
Galaria (2)
Gela (17)
Herbessus (0)
Himera (16)
Hipana (0)
Hybla Magala (2)
Iaetia (0)
Leontini (11)
Lilybaeum (0)
Longane (0)
Mamertini (7)
Megara Hyblaia (0)
Menaenum (7)
Messana (17)
Morgantina (3)
Mytistratos (1)
Motya (2)
Nacona (2)
Naxos (7)
Panormus (9)
Paropos (0)
Petra (0)
Piakos (0)
Segesta (7)
Selinus (20)
Sergentium (0)
Siculo-Punic (10)
Silerae (0)
Solus (8)
Stiela (0)
Syracuse (130)
    Agathocles (28)
    Carthago Punic (1)
    Dion (1)
    Dionysius I (14)
    Dionysius II (0)
    Fifth Democracy (3)
    First Democracy (0)
    Fourth Democracy (2)
    Gelon (4)
    Hieron II (14)
    Hieronymus (3)
    Hiketas (4)
    Hiketas II (5)
    Philistis (3)
    Phyrrhus (11)
    Republic (1)
    Roman Rule (2)
    Second Democracy (9)
    The Deinomenid Tyranny (Gelon I, Hieron I) (8)
    Timoleon and the Third Democracy (8)
Tauromenium (6)
    Campanian Mercenaries (6)
Thermai Himerensis (4)
Tyndaris (1)
Tyrrheni (0)
Uncertain Sicilian Mint (1)
Zankle-Messana (3)
SICILY, ISLANDS OFF ()
Cossura (4)
Gaulos (0)
Lipara (5)
Lopadusa (1)
Melita (2)
Sardinia (2)
SIKYONIA ()
Sikyon (249)
SYRIA, COELE SYRIA ()
Chalcis (1)
    Lysanias (1)
    Ptolemaios (0)
    Zenodoros (0)
Damascus (0)
Demetrias (3)
Posidium (0)
SYRIA, COMMAGENE ()
Commagene (0)
Samosata (0)
SYRIA, CYRRHESTICA ()
Hieropolis Bambyce (4)
    Abdahad (1)
    Abyaty (2)
    Uncertain King (0)
SYRIA, SELEUCIS AND PIERIA ()
Antiocheia ad Orontem (6)
Apameia (1)
Epiphaneia (0)
Gabala (0)
Laodicea ad Mare (2)
Larissa (0)
Rhosus (0)
Seleuceia Pieria (2)
Tetrapolis of Seleucis (1)
SYRTICA ()
Leptis Magna (0)
Oea (0)
Sabratha (0)
Uncertain Syrtican Mint (1)
Zitha (0)
THESSALY ()
Aenianes (3)
Atrax (4)
Crannon (10)
Demetrias (2)
Dia (1)
Eccara (6)
Eurea (1)
Eurymenai (1)
Gomphi Philippopolis (2)
Gonnus (1)
Gyrton (5)
Halus (2)
Heraclea Trachinia (2)
Homolion (3)
Hypata (1)
Kieron (4)
Lamia (9)
    Civic Issues (5)
    Malienses (4)
Larissa (174)
Larissa Cremaste (5)
Lolkos (1)
Magnetes (4)
Meliboea (6)
Melitaea (3)
Methylion (7)
Metropolis (3)
Mopsion (1)
Oetaei (4)
Olosson (1)
Orthe (6)
Pagasai (1)
Pierasiae (1)
Pelinna (8)
Perrhaebi (11)
Petthali (0)
Peumata (2)
Phakion (2)
Phalanna (12)
Phaloria (1)
Pharcadon (8)
Pharos (1)
Pharsalus (21)
Pherae (14)
    Civic Issues (7)
    Alexander, tyrant (5)
    Teisiphonos, tyrant (1)
    Lycophron II, tyrant (1)
Proerna (3)
Rhodian Mercenaries (32)
Rhizous (4)
Scotussa (6)
Thebae (4)
Thessalian Confederacy (4)
Thessalian League (56)
Tricca (14)
Tripolis (1)
Uncertain Thessalian Mint (2)
THESSALY, ISLANDS OFF ()
Halonnesus (0)
Icus (1)
Peparethus (3)
Sciathus (1)
Skyros (2)
THRACE ()
Abdera (20)
Aigospotamoi (1)
Ainos (2)
Apollonia Pontica (13)
Apros (0)
Bisanthe (0)
Byzantium (9)
Cypsela (0)
Dikaia (7)
Dionysopolis (2)
Istros (24)
Kabyle (1)
Kallatis (7)
Maroneia (23)
Mesembria (9)
Mostis (0)
Odessos (2)
Odrysae (0)
Orthagoria (0)
Perinthus (1)
Phytia (0)
Selymbria (0)
Tauric Chersonesos (22)
    Cercine (0)
    Chersonesos (17)
    Karkinitis (1)
    Nymphaeum (0)
    Theodosia (0)
Thracian Chersonesos (38)
    Aegospotami (0)
    Agathopolis (0)
    Alopeconnesos (0)
    Cardia (2)
    Cherronesos (26)
    Coela (0)
    Crithote (0)
    Elaeus (0)
    Lysimachia (5)
    Madytos (0)
    Sestos (5)
Tomis (0)
Trierus (2)
Tyra (0)
THRACE, ISLANDS OFF ()
Imbros (0)
Lemnos (1)
    Hephaistia (0)
    Myrina (1)
Samothrace (1)
Thasos (77)
THRACIAN KINGS AND DYNASTS ()
   Adaeus (1)
   Amadocus I (0)
   Bergaios (1)
   Cavaros (3)
   Cersibaulos (0)
   Cersobleptes (1)
   Cetriporis (0)
   Cotys I (0)
   Cotys II (0)
   Cotys III (1)
   Dixatelmeus (0)
   Eminacus (0)
   Hebryzelmis (0)
   Lilarkii (0)
   Lysimachos (302)
   Metocus (1)
   Mostis (1)
   Orsoaltius (0)
   Philetas (0)
   Sadales (0)
   Samma (0)
   Saratokos (2)
   Seuthes I (1)
   Seuthes III (5)
   Skostokos (0)
   Sparadokos (1)
   Spoces (0)
   Teres II (0)
   Teres II or III (1)
   Teres III (0)
THRACO MACEDONIAN TRIBES ()
Bisaltae (2)
Bottieae (1)
Demetrius (0)
Derrones (2)
Dionysii (0)
Docimus (0)
Edoni (0)
Getas (0)
Ichnae (1)
Laeae (0)
Mosses (0)
Mygdones (1)
Orrescii (1)
Pernaei (0)
Therma (0)
Uncertain Tribe (18)
Zaeelii (0)
TROAS ()
Abydus (4)
Achilleion (0)
Alexandria Troas (5)
Antandrus (5)
Assus (6)
Birytis (7)
Cebren (7)
Colone (0)
Dardanus (2)
Gargara (8)
Gentinus (1)
Gergis (4)
Hamaxitus (1)
Ilium (6)
Lamponeia (1)
Neandria (4)
Ophrynium (1)
Rhoeteium (0)
Scamandria (0)
Scepsis (4)
Sigeum (6)
Tenedos (4)
Thymbra (2)
Zeleia (0)
UMBRIA ()
Arminum (0)
Iguvium (2)
Tuder (7)
Uncertain Umbrian Mint (1)
UNCERTAIN ASIA MINOR ()
Uncertain Asia Minor (13)
UNCERTAIN GREEK ()
Uncertain Greek City (1)